Management Committee

Management Committee

MEMBERS

S.No Name
1 Janab Nazar Mohammed Sahib
2 Janab Kottai Mohibullah Sahib
3 Janab Dr. Peshimam Nazeer Ahmed Sahib
4 Janab A.M Akbar Feroz Sahib
5 Janab Thameem Sahib
6 Janab Fathekhan Taha Mohammed Sahib


1070+

Students Enrolled

1062+

Passed Out

106+

Current Strength

19+

Staffs

PRESIDENTS

S.No Name From To
1 Janab Maligai Abdur Rahman Sahib 1917 1938
2 Janab Meddekar Moulvi Hajee Mohamed Casim Sahib 1939 1963
3 Janab Anaikar Hajee Abdul Shukoor Sahib 1968 1976
4 Janab T.Hajee Abdul Wahid Sahib 1976 1982
5 Janab Nattamkar Mohamed Zackria Sahib 1982 2021
6 Janab Dr.Mecca Rafeeque Ahmed Sahib 2022

HON. GENERAL SECRETARIES

S.No Name From To
1 Janab Meddekar Moulvi Hajee Mohamed Casim Sahib 1914 1916
2 V.L.Mohamed Usman Sahib 1917 1920
3 Janab Kandrikar Hajee Abdus Salam Sahib 1921 1947
4 Janab Kandrikar Abdul Latheef Sahib 1947 1952
5 Janab Ayyapillai Abdur Rawoof Sahib 1952 1954
6 Janab Abdul Khyoom Sahib 1955 1958
7 Janab T Hajee Abdul Wahid Sahib 1958 1968
8 Janab Kandrikar Khaleelur Rahman Sahib 1968 1972
9 Janab Jalal Abdullah Basha Sahib 1972 1976
10 Janab Nathersa Mohamed Sayeed Sahib 1976 1978
11 Janab Kurvikar Sanaullah Sahib 1978 1982
12 Janab Nathersa Mohamed Sayeed Sahib 1982 2023
13 Janab Nathersa Shafeeq Ahmed Sahib 2023

CORRESPONDENTS

S.No Name From To
1 Janab Nathersa Mohamed Sayeed Sahib 2008 2023
1 Janab K. Firdaus Ahmed Sahib 2023

PRINCIPALS

S.No Name From To
1 V.Sathianagendran 2008 2012
2 Mrs.A.Belinda Shamini 2012 2016
3 Dr.G.Bhuvaneswari 2016